Skip to content Skip to footer

Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ιστοσελίδα μας διατηρεί τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την ομαλή
πλοήγηση και επικοινωνία με τον χρήστη και είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την νομοθεσία και το
GDPR.

Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη
διαβάσετε προσεκτικά.
Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω εφαρμογών ή μέσω
του ιστότοπού μας.
Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με
ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, και τέλος για πόσο χρονικό διάστημα τα
διατηρούμε.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «MY PROPERTIES IKE», δεσμεύεται να προστατεύει τα
Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ.
μέσω mail, fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα, την ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και άλλες
ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Kανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων καθώς και τον εθνικό νόμο
4624/2019.
Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η εταιρία είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία
ταυτοποίησης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, πχ: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail, διεύθυνση
φορολογικής έδρας, ΑΦΜ, ΔΟΥ. εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της
ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί σας.

Η εταιρία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των
Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για
την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.
Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα
φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι
το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που παραλαμβάνονται μέσω των ανωτέρω τρόπων λαμβάνονται και
επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με την
εταιρία μας, για την διαφύλαξη της ασφάλειας των συναλλαγών και της δικής ασφάλειας και εν
γένει για εσωτερική χρήση από την Εταιρία μας. Επιπλέον, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
συλλέγεται για να λαμβάνετε πρώτοι προσφορές και νέα της επιχείρησης μας τηρώντας όλα όσα
ορίζει ο Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679 E.E GDPR.
Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς,
πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση
και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι
συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας
σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας
ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη
πρόσβαση για όσο διάστημα απαιτείται. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας
δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης
βάσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους
συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς
εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία
δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης
σύμφωνα με τα παραπάνω. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών
σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν
προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε
κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει
προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους
ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την
εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή
απόφαση άλλης δημόσιας αρχής και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι
πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο
προστασίας.


Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων
σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των
δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης,
αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η
επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων
των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΗ;

Η εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας
προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση,
μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα
δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:


I.Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
II.Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε
III.Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών
πληροφοριών
IV.Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό
της επεξεργασίας τους
V.Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας
VI.Τη φορητότητα των δεδομένων σας


Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα
δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία
της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα
προσωπικά σας στοιχεία.


Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών
υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, μέσα
σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείται πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στον Κο Αλέξανδρο
Νικολόπουλο, ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας με την επωνυμία
«MY PROPERTIES IKE», τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην εταιρία μας
και την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε αλλά και
στην επεξεργασία που πραγματοποιείται εξαιτίας νόμιμης υποχρέωσης της επιχείρησης μας.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως να
ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – τον κύριο
Αλέξανδρο Νικολόπουλο (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας «MY PROPERTIES IKE». είτε
μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας «MY PROPERTIES IKE», στο Μουζάκι
Καρδίτσας, οδός Δημάρχου Βασιλείου Αντωνίου αρ. 102, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία
σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

This will close in 0 seconds